Διαδικασία κατοχύρωσης ονόματος

Η διαδικασία για την απόκτηση ενός νέου Ονόματος Χώρου [.gr]:

Σύμφωνα με την Απόφαση 351/76 της 20/05/2005 της ΕΕΤΤ ο χρήστης που επιθυμεί την εκχώρηση ενός ονόματος πρέπει να καταθέσει μια αίτηση σε έναν από τους καταχωρητές του Χώρου Ονομάτων με κατάληξη [.gr].

Παράλληλα, μαζί με την αίτηση εκχώρησης ο χρήστης υποχρεούται στην κατάθεση του σχετικού τέλους εκχώρησης, το οποίο έχει οριστεί από τον καταχωρητή.

Η αίτηση από τον καταχωρητή κατατίθεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας με ηλεκτρονικό τρόπο στο Μητρώο, το οποίο επιστρέφει στον καταχωρητή και στις email διευθύνσεις επικοινωνίας που δηλώνονται σε κάθε αίτηση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, όπου αναφέρεται και η ημερομηνία μέχρι λεπτού της ώρας.

Ο καταχωρητής δίδει στον καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης με τα παραπάνω στοιχεία.

Το Όνομα Χώρου [.gr] ελέγχεται αυτόματα από το Μητρώο και εφόσον είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] ενεργοποιείται εντός τριών ωρών. Το αποκλειστικό δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου [.gr] δεν αποκτάται με την προσωρινή αυτή ενεργοποίηση.

Η ΕΕΤΤ εξετάζει την αίτηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] και προβαίνει είτε σε εκχώρηση, είτε σε απόρριψή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραπάνω περιγραφή της διαδικασίας αποτελεί μια απλουστευμένη περιγραφή της διαδικασίας και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο11 της απόφασης 351/76 – 20/05/2005 της ΕΕΤΤ.

Fb like page
support