Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι ένα Domain Name;

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την «περιοχή» του δικτύου στην οποία ανήκει. Έτσι, για τον χώρο Ονομάτων με κατάληξη [. GR ], ένα Domain Name θα έχει την μορφή onoma.gr και επισκεπτόμαστε τις ιστοσελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) μια διεύθυνση της μορφής http://www.onoma.gr.

Τι είναι ο καταχωρητής;

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να γίνονται αιτήσεις Eκχώρησης(κατοχύρωσης) από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί Όνομα Xώρου (να αποκτήσουν ενα όνομα γαι την δημιουργία ιστοσελίδας)με κατάληξη .gr.

Τι είναι Φορέας;

Φορέας Ονόματος Χώρου [.gr] (Registrant) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί (κατοχυρωθεί μέσω επίσημου καταχωρητή)ένα Όνομα Χώρου [.gr] κατόπιν αιτήσεώς του, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Εναλλακτικά, μπορεί να συναντήσετε τους όρους Δικαιούχος ή Χρήστης.

Τι είναι το Μητρώο;

Είναι η Βάση Δεδομένων που εποπτεύεται απο την εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών και περιλαμβάνει το σύνολο των εκχωρηθέντων(κατοχυρωθέντων) Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr και των Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που τυχόν αποτελούν αντικείμενο αίτησης για εκχώρηση(κατοχύρωση), με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά (Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr, Άρθρο 16).

Τι είναι ο nameserver;

Ο nameserver είναι ένας υπολογιστής στον οποίο εκτελείται λογισμικό κατάλληλο για την εξυπηρέτηση DNS ερωτήσεων(φιλοξενούνται οι ιστοσελίδες που προβάλονται με την χρήση του κατοχυρωμένου ονόματος.

Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);

Κωδικός εξουσιοδότησης (password) Ονόματος Χώρου [.gr] είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Δικαιούχου του Ονόματος και του επιτρέπει την διαχείριση του Ονόματος.

Αλλαγή καταχωρητή ενός domain;

Δεν χρειάζεται πλέον έγκριση για την αλλαγή καταχωρητή ενός domain. Από την στιγμή που γίνεται αίτηση αλλαγής καταχωρητή για κάποιο domain με την χρησιμοποίηση του κωδικού εξουσιοδότησης, το domain αυτό περνάει άμεσα στον νέο καταχωρητή.

Κατοχυρώνετε ή ανανεώνετε πλέον τα .gr domain ;

Κατοχυρώνετε ή ανανεώνετε πλέον τα .gr domain για όσες διετίες θέλετε. Μέχρι τώρα, κάποιος μπορούσε να κατοχυρώσει ή να ανανεώσει ένα domain για μία διετία. Τα πράγματα άλλαξαν και κάποιος μπορεί να εξασφαλίζει ένα domain name για πολλά έτη

Fb like page
support